LP DOPRAVA A STAVBY - výstava, rekonstrukce, opravy objektů

Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany Plzeňský kraj

  • Mobil: +420 775 519 301 - paní Padrnosová
  • Mobil: +420 777 315 281 - paní Mrcková
  • Mobil: +420 775 519 303 - pan Mareš
  • IČO: 29100721

Popis činnosti

Naše společnost LP dopravní s.r.o. byla založena dne 5.května 2010 jako samostatná podnikatelská jednotka. Dne 12.ledna 2015 byl změněn název společnosti na „LP doprava a stavby s.r.o.“ Ostatní zůstává beze změn.

Je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni odd. C vl.č. 24746 IČ: 29 100 721 . Jsme plátci DPH. DIČ: CZ 291 00 721. Jednatelem společnosti je Lucie Padrnosová.

 

Nosnou aktivitou společnosti je nabídka :

 

1) komplexních služeb při výstavbě, rekonstrukcích a opravách bytových, občanských, průmyslových, zemědělských a inženýrských objektů včetně objektů památkově chráněných. Při opravách památkově chráněných objektů úzce spolupracujeme se smluvními restaurátory, Památkovým ateliérem KONOFLÍČEK – POHOŘALÁ a Národním památkovým ústavem v Plzni.

Jedná se zejména:

1a) výstavba, rekonstrukce, opravy, demolice

- zpracování projektové dokumentace

- zajištění právoplatného stavebního povolení

- geodetické zaměření pozemku

- geometrické vytýčení stavby

- realizace stavby, rekonstrukce, opravy a demolice

- předání stavby investorovy nebo jeho zástupci

- v případě nutnosti kolaudovat stavbu, zajištění

  všech potřebných dokladů pro kolaudaci

- kolaudace realizované stavby

- zapsání stavby do katastru nemovitostí

 

1b) ostatní

- výstavba cyklostezek, lesních cest, komunikací a

  chodníků ( živičných, betonových, štěrkových ).

- pokládka betonové zámkové dlažby

- vyklízení bytů a nemovitostí

 

1c) inženýrské objekty

- výstavba čistíren odpadních vod včetně výústních

  objektů

- provádění kanalizačních a vodovodních řadů včetně

  jejich objektů

- úprava vodních toků

- výstavba lávek

 

1d) oprava památkově chráněných objektů

- zajištění projektové dokumentace

- projednání projektové dokumentace s dotčenými

  orgány stání správy včetně Národního památkového ústavu

- zajištění vydání všech potřebných povolení

  k realizaci investičního záměru

- zajištění speciálních restaurátorských prací

  s odbornými restaurátory

- realizace oprav

- zajištění závěrečných zpráv odborných

  restaurátorů

- předání objektu včetně potřebné dokumentace

  investorovi

 

2) inženýrskou činnost, V rámci této činnosti zajišťujeme zpracování projektové dokumentace u smluvních partnerů ve všech jejích stupních, její projednání s veřejnoprávními orgány včetně zajištění vydání právoplatného stavebního povolení a následně i kolaudačního rozhodnutí, případně i zapsání do katastru nemovitostí.

2a) inženýrská činnost

- zajištění projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí

- zajištění územního rozhodnutí

- zajištění stavebního povolení

- zajištění kolaudace

- zapsání do katastru nemovitost

 

3) na základě udělení koncesní listiny provozování osobní a nákladní silniční motorové dopravy jak tuzemské, tak i zahraniční včetně dopravy sypkých materiálů speciálními cisternami.

3a) doprava

- vnitrostátní a zahraniční doprava nákladními soupravami ( tahač + cisterna, tahač + návěs )

- doprava nákladním autem o hmotnosti do 12 t.

- odvoz suti a vybouraných materiálů včetně uložení na řízené skládky

                                                                

                                                                                                   

4) obchodní činnost  

- prodej stavebních hmot

- plastových oken a dveří

- prodej certifikované betonové střešní krytiny vyráběné ve švédské licenci včetně možnosti jejího položení speciálně  vyškolenými pracovníky

 

5) provádění zemních prací včetně provádění rozsáhlých terénních úprav . Na tyto práceje společnost vybavena těžkými mechanizmy

5a)                                                                                                                                                                   -  - provádění  veškerých zemních prací včetně  hrubých terénních úprav          

- výkopy pro inženýrské sítě včetně finálních úprav

- provádění protlaků pod komunikacemi


6)provádění sadových a krajinářských úprav

6a)

- výstavba oplocení

- porážení zeleně

- výsadba stromů

7) geodetické práce

7a)

- geodetické zaměření pozemku

- geodetické vytýčení stavby

- geodetické vytýčení staveb a jejich předání na  katastr nemovitostí 

Odeslat poptávku nebo dotaz: LP DOPRAVA A STAVBY - výstava, rekonstrukce, opravy objektů

Otevírací doba: dle telefonické dohody
Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany